Вхід на сайтКолегія

Склад

колегії Богуславської районної державної адміністрації


Старенька                                                     - голова райдержадміністрації,

Ірина Абрамівна                                            голова колегії

 

Члени колегії:

Бердило                                                        - директор ТОВ «Богуславка-Агро»

Франя Вікторівна

 

Васильченко                                                 - голова Богуславської районної

Наталія Володимирівна                                організації профспілки працівників

освіти

 

Дяченко                                                        - Богуславський міський голова

Вячеслав Михайлович

 

Замирайло                                                    - голова Богуславської районної

Володимир Миколайович                           ради

 

Знайда                                                           - начальник філії  Богуславське

Яків Олександрович                                                 райдоруправління

 

Крюк                                                             - начальник управління фінансів

Лариса Петрівна                                            райдержадміністрації

 

Новосвітний                                                            - керівник апарату адміністрації

Олександр Васильович

 

Пономаренко                                                           - член президії Богуславської районної

Лариса Федорівна                                          ради ветеранів

 

Салата                                                                       - заступник    голови

Олександр Петрович                                    райдержадміністрації

 

Угнівенко                                                     - виконуючий обов’язки редактора

Лариса Петрівна                                            районної газети «Вісті Богуславщини»

 

Циганенко                                                    - голова Богуславської районної

Валентин Петрович                                      організації Української спілки ветеранів

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

 

Шкарупа                                                       - голова Богуславської районної

Сергій Борисович                                          організації інвалідів Чорнобиля

  


ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Богуславської районної державної адміністрації

 1. Це положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Богуславської районної державної адміністрації.
 2. Колегія районної державної адміністрації (далі - Колегія) є дорадчим органом, який утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень районної державної адміністрації, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
 3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадм і ністрації.

4.  Рішення про утворення Колегії приймається головою районної державної адміністрації.

Функції Колегії

5.  Колегія:

5.1.     обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації;

5.2.     розглядає пропозиції щодо:

забезпечення співпраці з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування району під час виконання покладених на неї завдань;

розширення співробітництва району в економічній і соціально-культурній сферах; формування та реалізації державної політики на території району;

5.3.     визначає шляхи реалізації в районі державних програм, обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку району, районні програми;

5.4.     розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5.5.     розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

5.6.     аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

5.7.     розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції");

5.8.     аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

5.9.     розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

Склад Колегії


6.  До складу Колегії входять:

Голова районної державної адміністрації (голова Колегії), його перший заступник, заступники голови (за посадою), керівник апарату адміністрації та керівники структурних підрозділів держад м і н і страції.

До складу колегії можуть входити окремі керівники територіальних органів виконавчої влади, а також посадові особи органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, представники громадських організацій району (за згодою).


7.  Кількісний і персональний склад Колегії визначається та затверджується головою районної
державної адміністрації.

Члени Колегії районної державної адміністрації вводяться до складу колегії та виводяться з її складу головою районної державної адміністрації, про що видається відповідне розпорядження.


Організація роботи Колегії


8.  Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Засідання Колегії проводяться, як
правило, один раз на місяць, позапланові - у міру потреби. Голова Колегії може визначити іншу
періодичність проведення засідань Колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіальними органами місцевого самоврядування.


9.  Робота Колегії проводиться відповідно до переліку питань, який включається окремим
розділом до перспективних (піврічних) та оперативних (місячних) планів роботи районної державної
адміністрації, і затверджується головою райдержадміністрації. У цьому переліку визначається зміст
питань, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на
засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідання колегії.

Перелік питань для розгляду на засіданнях Колегії готується за пропозиціями членів Колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації у строки та порядку, визначених Регламентом райдержадміністрації для підготовки відповідних планів роботи.

 1. Перелік питань для розгляду на засіданнях Колегії доводиться до відома членів Колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідних районних установ та організацій та виконавчих комітетів рад шляхом надсилання планів роботи районної державної адміністрації на відповідний період.
 2. Додаткові питання для розгляду на засіданні Колегії вносяться членами Колегії, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації на розгляд голові райдержадміністрації (голові Колегії) не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.


12.  Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються головою

Колегії.


13.     Загальним відділом апарату райдержадміністрації, після затвердження головою
райдержадміністрації переліку основних питань для розгляду на черговому засіданні Колегії,
формується план підготовки до засідання Колегії, де зазначається перелік документів, що подаються
до засідання, посадові особи, відповідальні за їх підготовку, і терміни подання документів.

План підготовки засідання Колегії узгоджується (візується) із заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків та подається керівникові апарату адміністрації, який візує план і подає його на затвердження голові райдержадміністрації (голові Колегії-).

Після затвердження план підготовки засідання Колегії загальним відділом розсилається у дводенний термін виконавцям.

14.  У разі необхідності, за визначенням голови райдержадміністрації (голови Колегії), можуть
утворюватися робочі групи для вивчення питань, що вносяться на розгляд Колегії.

Склад робочої групи затверджується заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків.


15.  Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим переліком
питань для розгляду та з урахуванням внесених пропозицій щодо додаткових питань, погоджених з
головою райдержадміністрації (головою Колегії"), здійснюється загальним відділом апарату
райдержадміністрації. Проект порядку денного візується заступниками голови райдержадміністрації
відповідно до розподілу обов'язків і подається не пізніше як за 7 днів до засідання керівникові
апарату райдержадміністрації, який візує проект та подає на підпис голові райдержадміністрації
(голові Колегії).


16.  До засідання Колегії подаються:


16.1.      проект порядку денного засідання Колегії, завізований заступниками голови
райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків та керівником загального відділу апарату
адміністрації;


16.2.   довідки, адресовані Колегії райдержадміністрації з питань, внесених на розгляд Колегії,
із викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій.


Довідки підписуються відповідним заступником голови райдержадміністрації та візуються керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, районної установи, відповідальним за підготовку питання;


16.3.   проект розпорядження та /або проект доручень голови райдержадміністрації з питання,
що розглядатиметься;


16.4.     проект рішення Колегії (у разі потреби), в якому викладаються рекомендації
(пропозиції) щодо рішень і дій, пов'язаних з розглянутим питанням, зокрема щодо прийняття
відповідного розпорядження та/або доручень голови районної державної адміністрації;


16.5.   список членів Колегії;

16.6.    список учасників засідання Колегії із зазначенням їх прізвищ (в алфавітному порядку), імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

16.7.    у разі потреби, список осіб, які попередньо виявили бажання взяти участь в обговоренні відповідних питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

16.8.    інші довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які стосуються порядку денного.

Документи, зазначені у підпунктах 16.2 -16.8, візуються заступниками голови райдержадміністрації згідно із розподілом обов'язків та відповідними керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ.

17.  Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, подають
матеріали у терміни, визначені планом підготовки засідання, до загального відділу апарату
райдержадміністрації.


Загальний відділ апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення та не пізніше як за три дні до дня проведення засідання подає підготовлені і сформовані матеріали керівникові апарату райдержадміністрації , який візує документи і представляє їх на розгляд та узгодження голові райдержадміністрації (голові Колегії").

У разі недостатньої підготовленості того чи іншого питання голова райдержадміністрації (голова Колегії) може прийняти рішення про зняття його з розгляду та/або перенесення розгляду питання на іншу дату.

18.       Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ,
відповідальні за підготовку питання на засідання Колегії, узгоджують та координують роботу інших
структурних підрозділів, органів виконавчої влади, обласних установ, залучених до розроблення
відповідних матеріалів.

 1. Членам Колегії матеріали надсилаються загальним відділом апарату адміністрації не пізніше як за два дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання Колегії - за один день до дня засідання.
 2. Запрошені на засідання Колегії повідомляються загальним, організаційним відділами апарату райдержадміністрації, службами із забезпечення діяльності заступників голови райдержадміністрації про місце, час, порядок денний засідання Колегії не пізніше як за два дні до засідання колегії.

Порядок проведення засідання Колегії

 1. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності посадова особа, на яку покладено виконання обов'язків голови райдержадміністрації.
 2. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.


23.   Члени Колегії беруть участь у засіданні Колегії особисто.


Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

24.   Порядок денний і рішення Колегії з обговорюваних питань затверджуються членами
Колегії шляхом голосування.


25.   Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.


Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

 1. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
 2. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.


28.      Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим
голосуванням більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування, порядок проведення якої визначається головуючим.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.


29.  У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади
приймається спільне рішення.

Порядок проведення спільного засідання визначається за домовленістю голів колегій.

 1. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
 2. Після засідання Колегії посадові особи, відповідальні за підготовку розглянутих питань, в обов'язковому порядку доопрацьовують протягом 10 календарних днів (якщо головою Колегії чи рішенням Колегії не встановлено інший термін) проекти рішень, протокольних рішень Колегії, розпоряджень та/або доручень голови райдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених учасниками засідання Колегії і схвалених Колегією під час обговорення питань порядку денного, погоджують із зацікавленими членами Колегії, структурними підрозділами райдержадміні­страції, районними установами і подають на розгляд голові райдержадміністрації (голові Колегії").

32.      Рішення Колегії проводяться у життя, як правило, розпорядженнями голови
райдержадміністрації або його дорученнями відповідним посадовим особам.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами Колегії під час прийняття рішення голова райдержадміністрації проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву Київської обласної державної адміністрації.

Рішення Колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).


33.   Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні
та візуються працівником, який веде протокол, а також заступниками голови райдержадміністрації
відповідно до розподілу обов'язків; у разі необхідності (за визначенням керівника апарату райдерж-
адміністрації") також працівником юридичного відділу апарату адміністрації.

У протоколах засідань вказується дата, час і місце проведення засідання, прізвища та ініціали присутніх членів Колегії, прізвища, імена та по батькові, місце роботи та посади запрошених на засідання, перелік питань, що розглядалися, прізвища, імена та по батькові і посада доповідачів, прізвища та ініціали виступаючих, зміст прийнятих рішень та доручень голови райдержадміністрації з обговорюваних питань.


34.     Рішення спільних засідань колегій оформляються протоколами, які підписуються
головами відповідних колегій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
візуються працівником, який веде протокол. З боку райдержадміністрації спільний протокол візують
також заступники голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків та керівник апарату
райдержад м і ністрації.

 1. Протоколювання засідань Колегії, а у разі необхідності, за визначенням голови Колегії -стенографування (технічний запис) здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації.
 2. Рішення, прийняті на засіданнях Колегії, у формі витягів із протоколу або протоколу засідання надсилаються загальним відділом апарату райдержадміністрації у 3-денний термін після підписання протоколу, відповідним посадовим особам згідно з розрахунком розсилання, складеним керівником структурного підрозділу, відповідальним за підготовку відповідного питання, та одним із працівників загального відділу апарату адміністрації відповідно до посадових обов'язків.
 3. Матеріали засідань Колегії формуються і зберігаються в установленому порядку в загальному відділі апарату райдержадміністрації.


 1. Контроль за виконанням рішень Колегії, доручень голови райдержадміністрації з розглянутих питань, розпоряджень голови райдержадміністрації, прийнятих за результатами обговорення питань Колегією, здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.
 2. Колегія заслуховує інформації (звіти) про стан виконання рішень колегії, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації з обговорених на засіданнях Колегії питань.
 3. Організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань Колегії покладається на загальний, організаційний, відділи та відділ фінансово- господарського забезпечення апарату адміністрації.
 4. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється районною державною адміністрацією. 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси