Вхід на сайтIнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за 9 мiсяцiв 2014 року

║Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових внескiв                               ║

╠═══╦═══════════════════════════════════════════════╤═══════════╤══════════════╣

║ N ║              Назва показника                  │За квартал │З початку року║

╠═А═╬══════════════════════В════════════════════════╪═════1═════╪═══════2══════╣

║ 1 ║Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник │           │              ║

║   ║всього, у тому числi:                          │     Х     │       Х      ║

║1.1║ - з високим ступенем ризику                   │     Х     │       Х      ║

║1.2║ - з середнiм ступенем ризику                  │     Х     │       Х      ║

║1.3║ - з незначним ступенем ризику                 │     Х     │       Х      ║

 

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 2 ║Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр │     Х     │       Х      ║

║2.1║ - з високим ступенем ризику                   │     Х     │       Х      ║

║2.2║ - з середним ступенем ризику                  │     Х     │       Х      ║

║2.3║ - з незначним ступенем ризику                 │     Х     │       Х      ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 3 ║Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок    │        16 │           42 ║

║3.1║- у т.ч. по юридичних особах                   │         1 │           10 ║

║3.2║- у т.ч. по фiзичних особах                    │        15 │           32 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 4 ║Пiдстава для проведення позапланових перевiрок │        16 │           42 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 4а║-виявлення та пiдтвердження недостовiрностi    │           │              ║

║   ║ даних, заявлених у звiтностi                  │         0 │            8 ║

║ 4б║-неподання у встановленому термiну суб'єктом   │           │              ║

║   ║гоподарювання документiв обов'язкової звiтностi│           │              ║

║   ║без поважних причин                            │         0 │            0 ║

║ 4в║-за зверненнями фiзичних та юридичних осiб про │           │              ║

║   ║порушення суб'єктом господарювання вимог закону│         0 │            0 ║

║ 4г║-згiдно письмової заяви суб'єкта господарювання│        16 │           34 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 5 ║Кiлькiсть перевiрок,до яких залучено органи ПФУ│         0 │            0 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 5а║-за зверненням органiв доходiв i зборiв        │         0 │            0 ║

║ 5б║-за дорученням органiв прокуратури             │         0 │            0 ║

║ 5в║-за дорученням iнших правоохоронних органiв    │         0 │            0 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 6 ║Кiлькiсть перевiрок,проведених за повiдомленням│           │              ║

║   ║державного реєстратора про лiквiдацiю ЮО або   │           │              ║

║   ║припинення  пiдприємницької дiяльностi ФО      │           │              ║

║   ║(ст.47 ЗУ вiд 15.05.2013 №755-IV), у т.ч.:     │         7 │           69 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║6.1║- у зв'язку з лiквiдацiєю юридичних осiб       │         1 │            3 ║

║6.2║- у зв'язку з припиненням дiяльностi ФО        │         6 │           66 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 7 ║Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по роз-│           │              ║

║   ║дiлу I, всього (2+3+5+6)                       │        23 │          111 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║7.1║у тому числi кiлькiсть перевiрок, по яких      │           │              ║

║   ║виявлено порушення                             │         9 │            9 ║

╚═══╩═══════════════════════════════════════════════╧═══════════╧══════════════╝

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════Додаток К2Н════╗

║Роздiл II. Заходи впливу, якi застосовано до платникiв за результ. перевiрок  ║

║                       за 9 мiсяцiв  2014 року                                ║

╟───╥───────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────╢

║ 1 ║Донараховано страхових внескiв за результатами │           │              ║

║   ║перевiрок, всього, грн.                        │      0.00 │         0.00 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║1.1║       з позитивними значеннями (+)            │      0.00 │         0.00 ║

║1.2║       з вiд'ємними значеннями  (-)            │      0.00 │         0.00 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 2 ║Належить до сплати фiнансових санкцiй за       │           │              ║

║   ║результатами документальних перевiрок, всього  │      0.00 │       340.00 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 3 ║Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.      │      0.00 │         0.00 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 4 ║Кiлькiсть накладених фiнансових санкцiй        │         0 │            1 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 5 ║Кiльк.виданих приписiв про усунення порушень   │         9 │            9 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 6 ║Кiлькiсть накладених АШ за рез.пер. на пос.осiб│         0 │            0 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 7 ║Сума накладених АШ, всього, грн.               │      0.00 │         0.00 ║

╚═══╩═══════════════════════════════════════════════╧═══════════╧══════════════╝

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════Додаток К2Н════╗

║Роздiл III. Iншi перевiрки     за 9 мiсяцiв  2014 року                        ║

╟───╥───────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────╢

║ 1 ║Кiлькiсть перевiрок документiв для призначення │           │              ║

║   ║пенсiй                                         │         0 │            0 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 2 ║Кiлькiсть перевiрок банкiвських установ        │         2 │            5 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 3 ║Кiлькiсть перевiрок поштових вiддiлень         │         8 │           20 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║ 4 ║Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по     │           │              ║

║   ║роздiлу III всього (1+2+3)                     │        10 │           25 ║

╟───╫───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────╢

║4.1║у тому числi кiлькiсть перевiрок по яких       │           │              ║

║   ║виявлено порушення                             │         9 │           21 ║

╠═══╩═══════════════════════════════════════════════╧═══════════╧══════════════╣

║Роздiл IV                                                                     ║

╟───╥───────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────╢

║   ║Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по     │           │              ║

║   ║роздiлу III всього (роздiл I + роздiл III)     │        33 │          136 ║

╚═══╩═══════════════════════════════════════════════╧═══════════╧══════════════╝

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси