Вхід на сайтIнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за 9 мiсяцiв 2014 року

?Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових внескiв                               ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? N ?              Назва показника                  ?За квартал ?З початку року?

??А????????????????????????В??????????????????????????????1?????????????2???????

? 1 ?Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник ?           ?              ?

?   ?всього, у тому числi:                          ?     Х     ?       Х      ?

?1.1? - з високим ступенем ризику                   ?     Х     ?       Х      ?

?1.2? - з середнiм ступенем ризику                  ?     Х     ?       Х      ?

?1.3? - з незначним ступенем ризику                 ?     Х     ?       Х      ?

 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 2 ?Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр ?     Х     ?       Х      ?

?2.1? - з високим ступенем ризику                   ?     Х     ?       Х      ?

?2.2? - з середним ступенем ризику                  ?     Х     ?       Х      ?

?2.3? - з незначним ступенем ризику                 ?     Х     ?       Х      ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 3 ?Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок    ?        16 ?           42 ?

?3.1?- у т.ч. по юридичних особах                   ?         1 ?           10 ?

?3.2?- у т.ч. по фiзичних особах                    ?        15 ?           32 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 4 ?Пiдстава для проведення позапланових перевiрок ?        16 ?           42 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 4а?-виявлення та пiдтвердження недостовiрностi    ?           ?              ?

?   ? даних, заявлених у звiтностi                  ?         0 ?            8 ?

? 4б?-неподання у встановленому термiну суб'єктом   ?           ?              ?

?   ?гоподарювання документiв обов'язкової звiтностi?           ?              ?

?   ?без поважних причин                            ?         0 ?            0 ?

? 4в?-за зверненнями фiзичних та юридичних осiб про ?           ?              ?

?   ?порушення суб'єктом господарювання вимог закону?         0 ?            0 ?

? 4г?-згiдно письмової заяви суб'єкта господарювання?        16 ?           34 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 5 ?Кiлькiсть перевiрок,до яких залучено органи ПФУ?         0 ?            0 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 5а?-за зверненням органiв доходiв i зборiв        ?         0 ?            0 ?

? 5б?-за дорученням органiв прокуратури             ?         0 ?            0 ?

? 5в?-за дорученням iнших правоохоронних органiв    ?         0 ?            0 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 6 ?Кiлькiсть перевiрок,проведених за повiдомленням?           ?              ?

?   ?державного реєстратора про лiквiдацiю ЮО або   ?           ?              ?

?   ?припинення  пiдприємницької дiяльностi ФО      ?           ?              ?

?   ?(ст.47 ЗУ вiд 15.05.2013 №755-IV), у т.ч.:     ?         7 ?           69 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?6.1?- у зв'язку з лiквiдацiєю юридичних осiб       ?         1 ?            3 ?

?6.2?- у зв'язку з припиненням дiяльностi ФО        ?         6 ?           66 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 7 ?Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по роз-?           ?              ?

?   ?дiлу I, всього (2+3+5+6)                       ?        23 ?          111 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?7.1?у тому числi кiлькiсть перевiрок, по яких      ?           ?              ?

?   ?виявлено порушення                             ?         9 ?            9 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????Додаток К2Н?????

?Роздiл II. Заходи впливу, якi застосовано до платникiв за результ. перевiрок  ?

?                       за 9 мiсяцiв  2014 року                                ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 1 ?Донараховано страхових внескiв за результатами ?           ?              ?

?   ?перевiрок, всього, грн.                        ?      0.00 ?         0.00 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?1.1?       з позитивними значеннями (+)            ?      0.00 ?         0.00 ?

?1.2?       з вiд'ємними значеннями  (-)            ?      0.00 ?         0.00 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 2 ?Належить до сплати фiнансових санкцiй за       ?           ?              ?

?   ?результатами документальних перевiрок, всього  ?      0.00 ?       340.00 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 3 ?Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.      ?      0.00 ?         0.00 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 4 ?Кiлькiсть накладених фiнансових санкцiй        ?         0 ?            1 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 5 ?Кiльк.виданих приписiв про усунення порушень   ?         9 ?            9 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 6 ?Кiлькiсть накладених АШ за рез.пер. на пос.осiб?         0 ?            0 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 7 ?Сума накладених АШ, всього, грн.               ?      0.00 ?         0.00 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????Додаток К2Н?????

?Роздiл III. Iншi перевiрки     за 9 мiсяцiв  2014 року                        ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 1 ?Кiлькiсть перевiрок документiв для призначення ?           ?              ?

?   ?пенсiй                                         ?         0 ?            0 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 2 ?Кiлькiсть перевiрок банкiвських установ        ?         2 ?            5 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 3 ?Кiлькiсть перевiрок поштових вiддiлень         ?         8 ?           20 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 4 ?Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по     ?           ?              ?

?   ?роздiлу III всього (1+2+3)                     ?        10 ?           25 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?4.1?у тому числi кiлькiсть перевiрок по яких       ?           ?              ?

?   ?виявлено порушення                             ?         9 ?           21 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?Роздiл IV                                                                     ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?   ?Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по     ?           ?              ?

?   ?роздiлу III всього (роздiл I + роздiл III)     ?        33 ?          136 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси