Вхід на сайтIнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за І півріччя 2016 року

Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових внескiв

N

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.1

1.2

1.3

Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник всього, у тому числi:

- з високим ступенем ризику

- з середнiм ступенем ризику

- з незначним ступенем

2

1

1

0

3

2

1

0

2

2.1

2.2

2.3

Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр

- з високим ступенем ризику

- з середним ступенем

- з незначним ступенем

2

1

1

0

3

2

1

0

3

3.1

3.2

Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок

- у т.ч. по юридичних особах

- у т.ч. по фiзичних особах-

21

8

13

43

24

19

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Пiдстава для проведення позапланових перевiрок

-згiдно письмової заяви суб'єкта господарювання

-виявлення та пiдтвердження недостовiрностi даних, заявлених у звiтностi

-за зверненнями фiзичних та юридичних осiб про порушення суб'єктом господарювання вимог закону

-неподання у встановленому термiну суб'єктом    гоподарювання документiв обов'язкової звiтностi без поважних причин

X

21

0

0

0

X

43

0

0

0

5

5.1

5.2

Кiлькiсть перевiрок,до яких залучено органи ПФУ

-за зверненням органiв ДФСУ

-за дорученням iнших органiв згiдно законодавст

0

0

0

0

0

0

6

6.1

Загальна кiлькiсть по роздiлу I,всього (2+3+5)

у т.ч. кiлькiсть перевiрок, по яких вияв.проуш.

23

18

46

39

Роздiл II. Заходи впливу, якi застосовано до платникiв за результ. за 1 пiврiччя 2016 року

N

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.1

1.2

Донараховано страхових внескiв за результатами перевiрок, всього, грн.

з позитивними значеннями (+)

з вiд'ємними значеннями

X

0.00

0.00

X

0.00

-102.85

2

Належить до сплати фiнансових санкцiй результатами документальних перевiрок, всього

0.00

0.00

3

Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.

0.00

0.00

4

Кiлькiсть накладених фiнансових санкцiй

0

0

5

Кiлькiсть оскаржених рiшень ПФУ

X

X

5.1

до центрального органу виконавчої влади (ПФУ)

0

0

511

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

512

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

5.2

до суду

0

0

521

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

522

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

6

Кiльк.виданих приписiв про усунення порушень

18

39

7

Кiлькiсть накладених АШ за рез.пер. на пос.осiб

0

1

8

Сума накладених АШ, всього, грн

0.00

510.00

Роздiл III. Iншi перевiрки

N

Назва показника

За квартал

З початку року

1

Кiлькiсть перевiрок документiв для призначення пенсiй

25

43

2

Кiлькiсть перевiрок банкiвських установ

0

3

3

Кiлькiсть перевiрок поштових вiддiлень

6

12

4

Кiлькiсть перевiрок установ, де особи перебувають на повному державному утриманнi

1

2

5

5.1

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по роздiлу III всього (1+2+3+4)

у тому числi кiлькiсть перевiрок по яких виявлено порушення

32

4

60

7

Роздiл IV.

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок, всього (6 р. Роздiлу I + 5 р. Роздiлу III)

55

106

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси