Вхід на сайтЗразки заяв

Директору ДПТНЗ

“Богуславське вище професійне училище сфери послуг”

Рябчун Т.В.

З а я в а

Прошу прийняти мене на навчання в училище за професією:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

з терміном навчання _________ р.

 

Про себе повідомляю короткі дані:

 

1. Прізвище, ім’я по батькові________________________________________________________________

 

2. Освіта_________________________________________________________________________________

(вказати: коли і яку школу закінчено)

3. Дата народження (число, місяць, рік) ______________________________________________________

 


4. Паспорт (свідоцтво про народження):  серія:                                           номер:

 


5. Ідентифікаційний код

 

6. Дані про батьків:

 


А) Розлучені                                       так                          ні

 

Б) Мати (прізвище, ім’я по батькові)__________________________________________________________

Телефон                                _______________________________________________________________________

Місце роботи, посада_______________________________________________________________________

 

В) Батько(прізвище, ім’я по батькові)_________________________________________________________

Телефон               ____________________________________________________________________________

Місце роботи, посада  ______________________________________________________________________

 

7. Домашня адреса,індекс___________________________________________________________________

 

8. Телефон домашній/мобільний   ____________________________________________________________

 

9. Телефон сільської ради                               _________________________________________

До заяви додаю такі документи:

  1. Документ про освіту з додатком в оригіналі.
  2. Медична довідка встановленого зразка, карта імунізації.
  3. Свідоцтво про народження або паспорт (копія).
  4. Ідентифікаційний код (копія).
  5. Посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (копія)
  6. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї.
  7. Фотокартки (6шт.) розміром 3х4

 

Підпис___________________                                                         “______”__________________20_____ р.

Документи прийняв     _________________________________                   (ПІБ відповідальної особи)                                                                           (підпис)

_   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  Розписка в отриманні документів в приймальну комісію ДПТНЗ “Богуславське вище професійне училище сери послуг” від________________________________________________________________________________________ (ПІБ абітурієнта)

Дата____________________     Документи прийняв: _____________________________            __________________ (ПІБ відповідальної особи)


ДОГОВІР
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним навчальним  закладом і замовником робітничих кадрів

№ ________                                                                                                                  “___” ______________ 201 __  р.

 

1. Сторони договору

ДПТНЗ "Богуславське вище професійне училище сфери послуг" (далі — навчальний заклад),
що діє на підставі статуту, з одного боку,  в особі директора Рябчун Таїсії Василівни

та _____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в особі

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічному навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника.

 

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія (спеціальність)

201_  р.

201_  р.

201_  р.

201_  р.

201_  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил, установлених для відповідної професії (спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього періоду навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього Договору.

2.2.3. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення навчально-виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі _____________ гривень. Навчальному закладу можуть безоплатно передаватися для навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, матеріали тощо  ___________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх майбутньою професією (спеціальністю).

 

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і діє до “____” _______________ 201__ р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у навчальному закладі.

5. Юридичні адреси сторін

5.1. Професійно-технічний навчальний заклад:

Поштовий індекс:                    09700

Адреса:                                   вул. Миколаївська, 122, м.Богуслав, Київська обл..

Номери телефонів                   (04561) 5-31-51

Розрахунковий рахунок:          МФО 821018   УДК у Київській області         р/р 35412007001304

5.2. 3амовник:

Поштовий індекс _______________

Адреса _______________________________________________________________

Номери телефонів _______________________________________________________

Розрахунковий рахунок ________________________________________________

Директор навчального закладу

Керівник підприємства,
установи та організації

________________                 Т.В.Рябчун
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

_________ _____________________________________
(підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

______________                      Г.В.Товстик

(підпис)                                              (прізвище, ім’я, по батькові)

_________ _____________________________________
(підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

МП

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник регіонального органу управління освітою і наукою

Начальник регіонального
органу управління працею та соціальним захистом

_________ ______________________________
(підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

_________ _____________________________________
(підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси