Вхід на сайтIнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за 2016 рік

Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.1

1.2

1.3

Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник всього у тому числі:

-          з високим ступенем ризику

-          з середнiм ступенем ризику

-          з незначним ступенем

1

1

0

0

6

5

1

0

2

2.1

2.2

2.3

Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр

-          з високим ступенем

-          з середним ступенем ризику

-          з незначним ступенем ризику

2

2

0

0

6

5

1

0

3

3.1

3.2

Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок

-          у т.ч. по юридичних особах

-          у т.ч. по фiзичних особах-пiдприємцях

17

5

12

85

33

52

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Пiдстава для проведення позапланових перевiрок

-          згiдно письмової заяви суб'єкта господарювання

-          виявлення та пiдтвердження недостовiрностi даних, заявлених у звiтностi

-          за зверненнями фiзичних та юридичних осiб про порушення суб'єктом господарювання вимог закону

-          неподання у встановленому термiну суб'єктом гоподарювання документiв обов'язкової звiтностi без поважних причин

Х

17

0

0

0

Х

85

0

0

0

5

5.1

5.2

Кiлькiсть перевiрок,до яких залучено органи ПФУ

-          за зверненням органiв ДФСУ

-          за дорученням iнших органiв згiдно законодавст

0

0

0

0

0

0

6

6.1

Загальна кiлькiсть по роздiлу I,всього (2+3+5) т.ч. кiлькiсть перевiрок, по яких вияв.проуш.

19

9

91

71

Додаток К2Н

Роздiл II. Заходи впливу, якi застосовано до платникiв за результ. перевiрок за рiк     2016 року

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.2

1.3

Донараховано страхових внескiв за результатами перевiрок, всього, грн.

з позитивними значеннями (+)

з вiд'ємними значеннями  (-)

Х

0.00

0.00

Х

43.29

-456.43

2

Належить до сплати фiнансових санкцiй за результатами документальних перевiрок, всього

0.00

0.00

3

Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.

0.00

0.00

4

Кiлькiсть накладених фiнансових санкцiй

0

0

5

Кiлькiсть оскаржених рiшень ПФУ

Х

Х

5.1

До центрального органу виконавчої влади (ПФУ)

0

0

511

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

512

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

5.2

до суду

0

0

521

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

522

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

6

Кiльк.виданих приписiв про усунення порушень

9

71

7

Кiлькiсть накладених АШ за рез.пер. на пос.осiб

1

3

8

Сума накладених АШ, всього, грн.

510.00

1530.00

Додаток К2Н

Роздiл III. Iншi перевiрки

Назва показника

За квартал

З початку року

1

Кiлькiсть перевiрок документiв для призначення пенсiй

50

133

2

Кiлькiсть перевiрок банкiвських установ

0

3

3

Кiлькiсть перевiрок поштових вiддiлень

1

20

4

Кiлькiсть перевiрок установ, де особи перебувають на повному державному утриманнi

1

4

5

5.1

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по роздiлу III всього (1+2+3+4)

у тому числi кiлькiсть перевiрок по яких

виявлено порушення

52

10

160

22

Роздiл IV.

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок, всього   (6 р. Роздiлу I + 5 р. Роздiлу III)

71

251

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси