Вхід на сайтП Р О Е К Т РІШЕННЯ "ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ БОГУСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК"

1.  Визначити на 2018 рік:

-доходи районного бюджету визначено у сумі 277 716,7 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  274 468,3 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 3 248,4 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення ;

-  видатки районного бюджету визначено у сумі 277 716,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  274 468,3 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 3 248,4 тис. гривень;

- загальний та спеціальний фонди районного бюджету Богуславського району є збалансовані,  додаток № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 274 468,3 тис. грн. та спеціальному фонду 3 248,4 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  100,0 тис. гривень.

4.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в сумі 1 557,4 тис.грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню ;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період;

джерелами формування у частині кредитування є повернення бюджетної позички (фінансова допомога на зворотній основі наданої у минулих роках).

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету  на 2018 рік у частині доходів є надходження визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету  на 2018 рік у частині фінансування є залишки коштів спеціального фонду районного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

11. Надати право управлінню фінансів Богуславської районної державної адміністрації:

- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України в Богуславському районі про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

- в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

- погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації:

- у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

14. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

15. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

- у двотижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Управлінню Державної казначейської служби України в Богуславському районі;

-затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

18. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Прогноз показників районного бюджету Богуславського району на 2018-2019 роки.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси