Вхід на сайтДопомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її  повноцінного утримання та виховання.

Для призначення одноразової допомоги при народженні дитини органу праці та соціального захисту населення за умови пред`явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу подаються такі документи: заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копія свідоцтва про народження дитини;

Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані  в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про  встановлення опіки.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Детальніше...

 

Допомога у зв`язку з вагітністю та пологами

Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме: жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби; жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з

Детальніше...

 

Субсидія без «прописки» можлива на підставі договору оренди житла

Громадяни України, які не змогли оформити субсидію через відсутність так званої офіційної «прописки», мають можливість повторно звернутися до органів соціального захисту, оформивши договір оренди житла у довільній формі.

Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг -  субсидія - оформлюється виключно на зареєстрованих у житловому приміщенні людей. Однак, Уряд пішов назустріч і тим людям, які не мають офіційної реєстрації, але сплачують комунальні послуги.

Якщо людина не змогла оформити субсидію через відсутність прописки в даному помешканні, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й воду, держава забезпечила їй можливість скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла. Рішенням Уряду не визначено жорстких вимог до такого документу: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів - власника житла та орендаря.

Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію і повинен братися до уваги місцевими органами соціального захисту населення на користь сім’ї.

ЗРАЗОК

ДОГОВОРУ

оренди житлового приміщення

м. _______________                                                                                          «__» _______ 20__ р.

Власник житла, свідоцтво № ___________________________________________________________  ___________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

надалі іменується «Орендодавець», з однієї сторони та громадянин __________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

надалі іменується «Орендар», з іншої сторони (разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір оренди житлового приміщення (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором зобов’язується передати Орендареві у строкове платне користування ________________(житловий будинок або його частину, квартиру або її частину) загальною площею ____ кв. м., жилою площею ___ кв. м., яке складається з ____ (кількість) кімнат для проживання, за адресою: ______________________________________________.

1.2. Разом з Орендарем будуть проживати _____ осіб, а саме: __________________________________________________________________.

1.3. Строк оренди приміщення з моменту його прийняття за актом прийому-передачі становить _______ років/місяців.

1.4. Орендодавець також передає Орендарю на тимчасове зберігання майно, яке знаходиться у житловому приміщенні, яке орендується і належить Орендодавцю, згідно опису майна, який є невід'ємною частиною цього Договору на строк дії Договору. Відповідальність за збереження цього майна несе Орендар згідно діючого законодавства.

1.5. Стан житлового приміщення, що орендується, на момент передачі його в оренду: придатне для використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

1.6. Недоліки житлового приміщення, що орендується, на момент передачі його в оренду: _____________________________________________.

2. Мета та умови використання об'єкту оренди

2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для проживання Орендаря та членів його сім`ї.

3. Порядок передачі приміщення, майна

3.1. Приміщення та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ___ з дня набрання чинності цим Договором.  Передача приміщення та майна в оренду оформлюється актом прийому-передачі.

3.2. Приміщення та майно, що орендується, вважається переданим в оренду з моменту підписання акту прийому-передачі.

4. Орендна плата та порядок розрахунків

4.1. За згодою сторін розмір орендної плати за орендне користування приміщення, що орендується, складає ____ грн. ___ коп. за місяць (цифрами і літерами)

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем не пізніше ____ числа кожного наступного місяця.

4.3. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами шляхом укладання додаткового договору.

4.4. Орендар зобов’язаний протягом ___ днів з моменту прийняття орендованого житлового приміщення перерахувати орендну плату за _____ місяць (ці) авансом.

4.5. Усі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, послугами інтернет оплачуються Орендарем самостійно.

4.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі, визначеному у цьому Договорі на момент оплати.

5. Обов'язки та права Орендодавця

5.1. На строк, вказаний в п.1.3. цього Договору, Орендодавець передає житлове приміщення Орендарю згідно акта прийому-передачі, в якому вказується технічний стан приміщення та санітарно-технічного обладнання на момент здачі в оренду.

5.2. Орендодавець зобов’язаний контролювати технічний стан переданого в оренду житлового приміщення, а також стан переданого на збереження майна.

5.3. Орендодавець має право достроково припинити дію цього Договору у разі невиконання Орендарем обов’язків, передбачених цим Договором.

 

6. Обов'язки та права Орендаря

6.1. Орендар зобов’язується:

6.1.1. використовувати приміщення, що орендується виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 Договору;

6.1.2. дотримуватися Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями.

6.1.3. утримувати орендоване житлове приміщення в належному технічному стані та в порядку, передбаченому санітарними правилами та правилами експлуатації, встановленого в житловому приміщенні санітарно-технічного та інженерного обладнання, дотримуватися протипожежних правил, правил користування тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження електроенергії;

6.1.4. виконувати поточний ремонт орендованого приміщення, а також усувати пошкодження в орендованому приміщенні, що виникли з його вини;

6.1.5 виконувати обов'язки щодо збереження прийнятого за актом передачі майна Орендодавця, яке знаходиться в приміщенні, переданому йому в оренду;

6.1.6. своєчасно вносити орендну плату;

6.1.7. своєчасно оплачувати житлово-комунальні послуги на підставі рахунків відповідних організацій.

6.1.8. у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом розмірах.

6.2. Орендар не має права:

6.2.1. здійснювати перепланування та перебудову приміщення;

6.2.2. передавати приміщення в суборенду.

6.3. У разі спливу строку дії цього Договору Орендар має преважне право на укладання договору оренди житлового приміщення на новий строк.

6.4. Орендар має право дострокового припинити дію цього Договору письмово попередивши про це Орендодавця не пізніше ніж за три місяці.

6.5. У разі дострокового припинення дії даного договору Орендар зобов’язаний у місячний термін вивільнити орендоване житлове приміщення.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання обов'язків.

 

8. Вирішення спорів

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

 

9. Строк дії Договору та інші умови

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __________.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковим Договором до цього Договору.

9.4. Зміни та доповнення, додаткові Договори та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

9.6. Цей Договір складений українською мовою, на _____ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

9.7. За згодою сторін цей Договір може бути доповнений іншими зобов'язаннями, що оформлюється додатковим Договором.

10. Місцезнаходження і реквізити сторін:

Орендодавець

________________________

_________________________

_________________________

Орендар

____________________

_____________________

_____________________

Примітка: Сторони (фізичні особи) вказують повністю прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорта.


 

Додаток № 1
до Договору оренди житлового приміщення

№______ від   «______» _____________ 20__ року

Вказане нижче майно знаходиться в приміщенні за адресою: м. ____________________, будинок №_________ кв.__________ і передається Орендареві в тимчасове користування разом із приміщенням згідно Договору. 

ОПИС МАЙНА:

Дата: «___» ________________ 20__ року

Орендодавець:________________________                                 Орендар:_____________________________

підписи та паспортні дані

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ

Відповідно до договору оренди житлового приміщення №______ від   «______» ______________ 20__ року

______________________________________________________________ (ПІП, паспортні дані) /Орендодавець/ передає, а______________________________________________________________ (ПІП, паспортні дані)  /Орендар/ приймає у   тимчасове   платне користування   приміщення та майно в приміщенні,  що   знаходиться   за   адресою:    вул.________________________________________________________________________________________. Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендарем.

Показники лічильників, зняті на момент прийому-передачі нерухомого майна: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

“________” __________________________ 20__ року

Орендодавець:________________ ___                                           Орендар:_____________________________

підписи та паспортні дані

 

Комісія з питань призначення (відновлення) або відмови соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

30 листопада 2016 року в залі засідань Богуславської районної державної адміністрації заступник голови райдержадміністрації О.П. Салата провів засідання Комісії з питань призначення (відновлення) або відмови соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. У засіданні комісії взяли участь представники управління соціального захисту населення райдержадміністрації; Пенсійного фонду України у Богуславському районі; центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Богуславського відділення поліції; служби у справах дітей райдержадміністрації.

На комісії було розглянуто 27 заяв на призначення, відновлення або відмову у призначенні соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, відповідно до складених актів інспекторами управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Детальніше...

 

Субсидії на опалювальний період призначатимуться у жовтні

Якщо сім’я подала документи на оформлення субсидії і на неопалювальний період вона не призначена, підстав для хвилювання не повинно бути. Розрахунок розміру субсидій на опалювальний період 2016-2017рр. проводитиметься після початку опалювального періоду, який в Україні зазвичай починається після 1 жовтня.
Житлова субсидія є безповоротною допомогою Уряду українським сім’ям у сплаті комунальних послуг і призначається на 12 місяців, а її розрахунок проводиться окремо на неопалювальний період і окремо на опалювальний. Повертати її не потрібно, навіть у разі продажу квартири, на яку була оформлена житлова субсидія. Наразі органи соціального захисту населення проводять розрахунки на неопалювальний період.
Тому якщо комусь не вийшла субсидія на неопалювальний період, панікувати не варто. Таким родинам у жовтні буде здійснено автоматичний перерахунок на опалювальний період. Жодних додаткових документів подавати не потрібно, система здійснить перерахунок автоматично з урахуванням оплати за опалення - централізоване або індивідуальне.
Органисоціального захисту населення проводитимуть розрахунки на основі нових тарифів та інформації від надавачів послуг – тепло-, газо- та електропостачальних організацій. Інформація про розмір субсидії буде відображена у листопадових платіжках за оплату комунальних послуг.
Якщо сім’я подала документи на оформлення субсидії і на неопалювальний період вона не призначена, підстав для хвилювання не повинно бути. Розрахунок розміру субсидій на опалювальний період 2016-2017рр. проводитиметься після початку опалювального періоду, який в Україні зазвичай починається після 1 жовтня.
Житлова субсидія є безповоротною допомогою Уряду українським сім’ям у сплаті комунальних послуг і призначається на 12 місяців, а її розрахунок проводиться окремо на неопалювальний період і окремо на опалювальний. Повертати її не потрібно, навіть у разі продажу квартири, на яку була оформлена житлова субсидія. Наразі органи соціального захисту населення проводять розрахунки на неопалювальний період.
Тому якщо комусь не вийшла субсидія на неопалювальний період, панікувати не варто. Таким родинам у жовтні буде здійснено автоматичний перерахунок на опалювальний період. Жодних додаткових документів подавати не потрібно, система здійснить перерахунок автоматично з урахуванням оплати за опалення - централізоване або індивідуальне.
Органисоціального захисту населення проводитимуть розрахунки на основі нових тарифів та інформації від надавачів послуг – тепло-, газо- та електропостачальних організацій. Інформація про розмір субсидії буде відображена у листопадових платіжках за оплату комунальних послуг.
 
Більше статтей...

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси