Вхід на сайтДержавний нагляд у сфері насінництва та розсадництва

Згідно з чинним законодавством заходи державного нагляду (контролю) можуть бути плановими та позаплановими. Планові перевірки здійснюються відповідно до річних планів, які затверджуються до 1 грудня року, що передує плановому, за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки. Частота планових перевірок визначається ступенем ризику від провадження відповідної господарської діяльності.

Відповідно до постанови КМУ від 16 січня 2019 р. № 23  критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва, є:

- порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

- обсяг виробництва та/або реалізації насіння та садивного матеріалу протягом року, що передує плановому (визначається для насіння за масою, для садивного матеріалу - за кількістю штук);

- протягом року, що передує плановому, суб’єкт господарювання одержував підтвердження на ввезення на територію України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування та/або здійснював ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України, але внесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України.

Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

Строк проведення однієї планової перевірки може становити до 10 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро- та малого підприємництва — до 5 робочих днів. Сумарна тривалість усіх планових перевірок (комплексного заходу) не повинна перевищувати 30 робочих днів протягом одного календарного року, а стосовно суб’єктів мікро- та малого підприємництва — 15 робочих днів.

Позапланові перевірки проводяться тільки за наявності чітко визначених законом підстав, зокрема:

- за письмовою заявою суб’єкта господарювання (за бажанням);

- з метою виявлення та підтвердження недостовірних даних, заявлених у звітності;

- з метою перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої перевірки;

- за зверненням фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави;

- через неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за 2 звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали їх поданню;

- за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері;

- у зв’язку з настанням аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

При позаплановій перевірці перевіряються виключно ті питання, які стали підставою для проведення заходів контролю (нагляду). Строк проведення позапланової перевірки може становити до 10 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва — до 2 робочих днів. Проте кількість таких перевірок законодавець не обмежує, якщо, звичайно, для цього є законні підстави.

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, в якому зазначає  стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства. В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю)  протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу

Головний спеціаліст відділу контролю в

сфері насінництва та розсадництва

ГУ Держпродспоживслужби в Київській області                                    Наталія ЛЕЩЕВА

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси